25 Temmuz 2024 Perşembe

EGİAD Yönetim Politikaları

EGİAD Yönetim Kurulları ve diğer yönetim organları çalışmalarında Kalite Güvence Sistemi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), T.C. Anayasası ve yürürlükteki T.C. yasaları ile EGİAD Tüzüğünde belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen aşağıdaki politikaları uygulamaktadır.

Bilgilendirme Politikası

EGİAD’ın gerçekleştirdiği etkinlikler tüm üyelere ve dış paydaşları ilgilendiren konular ise çeşitli iletişim araçlarıyla şeffaflık, doğru bilgi paylaşımı ve süreklilik esasına göre kamuoyuyla paylaşılır. Bu sürekli bilgi paylaşımı üyeler ve dış paydaşlarla e-posta, web sitesi, portal, sosyal medya, Derneğin periyodik yayınları olan dergiler, haftalık, aylık bültenler ve ayrıca basın bültenleri ve basın toplantıları yoluyla her türlü sağlanmaktadır. (Bkz. EGİAD Yarın Dergisi Faaliyetler Bölümü, EGİAD Haftalık Cuma Duyuruları, EGİAD Aylık Bülten ) Derneğe ait mali tablo ve raporlar, faaliyet raporları, araştırma raporları, basın açıklamaları ve süreli yayınlar web sitesinde yayınlanmaktadır.

EGİAD etkinlikleri ve duyuruları önceden e-posta, web sitesi, sosyal medya ve kısa mesajla tüm üyelerine duyurulmaktadır ve etkinlik tarihine kadar birkaç kez hatırlatma duyuruları yapılmaktadır.

EGİAD gündemde yer alan ve kamuoyunu ilgilendiren gelişmelerle ilgili görüşlerini basın açıklamaları yoluyla paylaşır. Ayrıca Derneğe ve Dernek Başkanı’na basın tarafından yöneltilen soru ve görüş talepleri açıklıkla yanıtlanır. EGİAD kamuoyuna yönelik hazırladığı araştırma raporları ve öneri raporlarını basın toplantıları yoluyla tüm kamuoyuna duyurur. Söz konusu raporlar ilgili kurumlara gönderilir ve web sitesinde yayınlanır.

EGİAD ayrıca misyon ve vizyonu ile faaliyet alanı çerçevesinde üyelerini ilgilendiren konularda seminer, söyleşi, konferans ve çalıştaylar düzenler. Ayrıca çeşitli konularda düzenlediği eğitim programları ile üyelerinin ve üye dışındaki hedef kitlelerin bilgilenmesini sağlar.

İnsan Kaynakları Politikası

EGİAD ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Kalite El Kitabı ve İnsan Kaynakları Prosedürü ile personel ihtiyacının belirlenmesi ve temini, personel uyum süreci ve personel yönetimi konuları belirlenmiştir. Ayrıca EGİAD Organizasyon El Kitabı’nda görev tanımları açık ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, söz konusu görevlere uygunluk kriterleri belirlenmiştir. Dernek idari işleri, EGİAD Organizasyon El Kitabı’nda yer alan görev tanımları kapsamında yürütülmektedir.

Tazminat Politikası

Çalışma mevzuatı, Borçlar Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü konudaki tazminat yükümlülükleri yerine getirilmektedir. 

Ücretlendirme Politikası

Çalışanların zam oranları her yıl Ocak ayında bir önceki yıl gerçekleşen TÜFE oranı esas alınarak YK tarafından yapılan performans değerlendirmesi çerçevesinde belirlenmektedir.

Bağış ve Yardım Politikası

Derneklerin yapacağı bağış ve yardımlarla, alacağı bağış ve yardımlar Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu ile belirlenmiş yasal düzenlemelere tabi olduğu için bu çerçevede yürütülmektedir.

Eğitim Politikası

EGİAD’da Yönetim Kurulları 2 yıllık dönemlerle seçilip iş başına geldiklerinde gerek daha önceki dönemlerde belirlenmiş eğitim ihtiyaçları, gerekse yeni dönemde yapılacak eğitim programları ile ilgili üyelerden geri bildirimler değerlendirilerek 3 aylık, yıllık ve dönemlik eğitim hedefleri belirlenmektedir. Dönem içerisinde ortaya çıkacak spesifik eğitim ihtiyaçları ayrıca değerlendirilerek gerekirse eğitim programına alınmaktadır. Planlanan ve alınan eğitimler “Eğitim Prosedürü” kapsamında yer alan takip formları ile izlenmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikaları Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde yürütülmektedir. EGİAD UN Global Compact resmi imzacısı kuruluşlar arasında yer almakta ve iki yılda bir bu konuda hazırladığı raporu Birleşmiş Milletlere sunmaktadır. (Bkz. 2012-2014 COE)

Her yönetim döneminde çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik yapılan sürdürülebilir nitelikteki çeşitli projelerin yanı sıra EGİAD dış paydaşları tarafından gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına da aktif destek vermektedir. Bu kapsamda, eğitimin bir ülkenin geleceği için taşıdığı önemi dikkate alarak 2004 yılında üyelerinin katkılarıyla modern bir ilköğretim okulu inşa ederek Milli Eğitime bağışlamıştır. Okulumuz halen Urla’da EGİAD Ortaokulu olarak hizmet vermekte olup Derneğimizin desteği devam etmektedir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında İzmir’deki üniversitelerin Meslek Yüksek Okullarındaki öğrencilere yönelik düzenlenen 10 haftalık kişisel gelişim eğitim programını içeren “EGİAD Hayat Okulu”, kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklarımızın gelişimini desteklemeye yönelik “EGİAD Bizim Çocuklarımız” ve “Geleneksel Huzurevi Sakinleri ile İftar Etkinliği” örnek gösterilebilir.

STK İç Denetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO10002:2006 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti Yönetimi Sistemi çerçevesinde her yıl bir kez iç denetim ve yönetimi gözden geçirme toplantısı yapılmaktadır. Bu kapsamda kalite yönetim faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal yönetim faaliyetleri de gözden geçirilir.  Kurumsal hedefler “Hedef Takip Tablosu” ile izlenir.

Tüzük gereği her yıl yapılan Genel Kurul toplantıları öncesinde EGİAD Denetleme Kurulu tarafından bir denetim raporu hazırlanır ve Genel Kurula sunulur. Her Genel Kurulda Dernek faaliyetleri, bütçe ve bilanço bir faaliyet raporu şeklinde ayrıntılı olarak üyelere sunulur.

Ayrıca, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Derneğin planlanan ve gerçekleşen etkinliklerinin Derneğin tüzüğüne uygun şekilde gerçekleştirilmesini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını takip eder.  Üç ayda bir toplanan Komite toplantı sonuçlarını EGİAD Yönetim Kurulu’na raporlar.

Diğer taraftan Yönetim Kurulu her altı ayda bir değerlendirme toplantısı yaparak planlanan ve gerçekleşen faaliyetleri izler, atılması gereken adımlara ilişkin yol haritası belirler. Planlanan ve gerçekleşen faaliyetler “Proje Takip Tablosu” ile güncel olarak izlenir.