30 Mayıs 2024 Perşembe

Sıkça Sorulan Sorular

Derneğin Faaliyet Konuları:

 1. a) Üyelerin ithalat, ihracat, yatırım, işletmecilik ve yönetim konularında güncel gelişmelerden bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, seminer, sempozyum, konferans, inceleme gezileri ve bunun gibi etkinlikler düzenler. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla raporlar hazırlar, üyelerin ve toplumun yararına sunar.
 2. b) Yurt içi ve yurt dışındaki sergi ve fuarlar hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde sergi ve fuarlar düzenler veya bu fuarlara katılır.
 3. c) Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için periyodik bülten veya dergiler çıkarır, mevcut yayınlarda ilan yoluyla tanıtım ve duyurularda bulunur.
 4. d) Üniversite – iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik her türlü projeye ve girişimlere katkıda bulunur.
 5. e) Ege Bölgesi içerisinde ve gerektiğinde Türkiye sınırları içerisinde maddi ve manevi yardım ihtiyacı içerisindeki kişi ve kurumlara yardım sağlamak adına yasal mevzuata uygun olarak projeler üretir, bağışta veya hibede bulunur.
 6. f) Ege’nin ekonomik, sosyal ve kültürel yöndeki gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş veya kurulacak vakıflara kurucu üye veya üye olarak katılır.
 7. g) Gençliğin sosyal sorumluluk bilinci ile yetişmesini ve kültür, sanat ve spor faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla gerektiğinde ilgili kurumlardan gerekli izinler alınması şartıyla konserler, spor yarışmaları, sergiler, şiir ve resim yarışmaları ve sair etkinlikler düzenler. Bu amaca hizmet etmek üzere tiyatro topluluğu, senfoni orkestrası, koro ve sair kültür ve sanat birimlerinin kurulmasını sağlar, destek verir organizasyonlarına katılır.
 8. h) Dernek, merkezi ve amacına uygun faaliyetleri ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde her türlü hakkı tasarruf edebilir.
 9. i) Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş, kurulacak uluslararası dernek, kuruluş veya üst kuruluşlara yasal gerekler yerine getirildikten sonra katılabilir veya bunlarla işbirliği yapabilir. 

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, sosyal ve mesleki dayanışma alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 1. a) EGİAD, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.
 2. b) EGİAD, OECD Kurumsal Yönetim ve Birleşmiş Milletler Global Compact İlkelerini kabul etmiştir ve üyelerinin madde 45’de belirtilen evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmalarını önerir.
 3. c) EGİAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesini, liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra, ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaları destekler.
 4. d) EGİAD, açıklanan ilkeler temelinde Türkiye’de öncelikle Ege bölgesindeki genç iş insanlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Bölgesini ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üretmek, Ege Bölgesi’nde veya Türkiye’de maddi manevi yardım ihtiyacı içerisinde bulunan kişi ve kurumlara yasal mevzuata uygun çerçevede yardım faaliyetlerinde bulunmak, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırtarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar.

Asil Üyelik Şartları :

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

a) Kişisel veya mensubu olduğu şirket olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmak.

b) Mensubu bulunduğu Şirketin hissedarı veya yöneticisi olarak görev yapmak.

c) 22 yaşını bitirmiş, 42 yaşını geçmemiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek.

d) Genel Kurul tarafından tayin olunan giriş ödentisini peşin olarak ödemiş olmak ve Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatları tayin olunan şekilde zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.

e) Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından Dernek Yönetim Kurulu’na tavsiye edilmiş olmak

f) Kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulundukları tespit edilerek mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri için, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri için de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesi kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıl geçmesinden sonra dernek kurma hakkını yeniden kazanmış olmak. Üyelik başvurusunun olumlu değerlendirilmesi, üyelik talebinin kabul edilmesi ve kabul kararının üye adayına bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde giriş aidatı ve yıllık aidatın ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde aday tarafından mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, üyelik başvurusu değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Giriş aidatı : 20.000 TL (Sadece 1 defa girişte)
Yıllık aidatı : 3.500 TL
TOPLAM : 23.500 TL

Tüzel Kişi Üyelik İle İlgili Şartlar:

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

a)Kişisel veya mensubu olduğu şirket olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmak.

b)Mensubu bulunduğu Şirketin hissedarı veya yöneticisi olarak görev yapmak.

c)22 yaşını bitirmiş, 42 yaşını geçmemiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek.

d)Genel Kurul tarafından tayin olunan giriş ödentisini peşin olarak ödemiş olmak ve Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatları tayin olunan şekilde zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.

e)Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek Yönetim Kuruluna tavsiye edilmiş olmak.

f)Kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerdebulundukları tespit edilerek mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri için, kapatmakararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinin (d) bendi gereğincebir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan partiüyeleri için de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesi kapatma kararının yazı ile bildirilmesindenitibaren beş yıl geçmesinden sonra dernek kurma hakkını yeniden kazanmış olmak.

Giriş aidatı : 25.000 TL (Sadece 1 defa girişte)
Yıllık aidatı : 3.500 TL
TOPLAM : 28.500 TL

 • Tüzel Kişi Başvuru Formu için lütfen tıklayınız
  (Formu doldurarak egiad@egiad.org.tradresine mail atabilir ya da 0 232 422 33 00‘a faks çekebilirsiniz.)
 • Bireysel Başvuru Formu için lütfen tıklayınız
  (Formu doldurarak egiad@egiad.org.tradresine mail atabilir ya da 0 232 422 33 00‘a faks çekebilirsiniz.)

Tüzüğün 7. maddesinde öngörülen şartları taşıyanların üyelik başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından biri Genel Sekreter, biri Fahri Üyeler arasından, en az ikisi Yönetim Kurulu Üyeleri arasından olmak üzere atanan toplam 5 (beş) kişiden oluşan Üye Kabul Komisyonu, üye adayını başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ziyaret eder ve kendisi ile mülakatta bulunur. Bunun üzerine Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir; üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Derneğe Kabul Bildirimi ile birlikte Dernek Tüzüğü kabul edilen Üye’ye tebliğ edilir. Dernek Yönetim Kurulu tarafından Üye adayının üyeliğe kabul edildiğinin yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde kabul edilen Üye tarafından Giriş Aidatı ödenmek zorundadır. Üyeliğe giriş aidatını belirtilen süre içerisinde tamamen ödemeyen başvuru sahibi, üyeliğe kabul edilmez. Giriş aidatının tamamen ödenmemesi halinde, başvuru sahibi tarafından yapılan kısmi ödemeler Derneğe gelir olarak kaydedilir ve başvuru sahibine iade edilmez.

EGİAD’ın bazı toplantıları sadece üyelere açık olup, bunun dışında eğitim seminerleri ve kamuoyuna açık olan diğer toplantılar sosyal medya gibi mecralarda yayınlanan duyurularda belirtilmektedir.

 1. BEYOND Dergisi

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin Dokuz Eylül Üniversitesi ile ortak hazırladığı yayın organıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Kulübü öğrencileri ile beraber hazırlanan dergi iş dünyası ve ekonomi ağırlıklı bir içeriğe sahiptir.

BEYOND Dergisi, üniversite-sivil toplum kuruluşu işbirliğinin başarılı bir örneği olmaya ve 20 yılı aşkın süredir periyodik olarak yayınlanmaya devam ediyor. Dergi, üniversite öğrencilerine ve EGİAD üyelerine ilk elden posta yoluyla ulaştırılmaktadır.

 1. EGİAD YARIN Dergisi

2002 yılından beri, Ege Genç İş İnsanları Derneği tarafından üç ayda bir kesintisiz yayınlanmaktadır. Dergimiz, 2.000 adet basılıp ülkenin önde gelen kişi ve kurumları ile üyelerimize özel kurye ile ücretsiz dağıtılır. Ayrıca elektronik ortamda 10.000 adet yayınlanarak toplamda 12.000 kişiye ulaşmaktadır.

Eğitim ve iletişimin toplumsal gelişmenin vazgeçilmezi olduğuna inanan EGİAD, kamuoyuyla iletişimde doğru bir kanal olduğuna inandığı EGİAD YARIN Dergisini düzenli olarak okuyucularıyla buluşturmaktadır.

EGİAD YARIN içeriği itibariyle ülke gündemini, ekonomik araştırma yazılarını, sosyal ve kültürel faaliyetleri, bölge illerinin gelişimini, projelerini ele almakta ve önemli kişi ve şirketleri tanıtmaktadır. Yerel ve ulusal medyanın çok değerli yazarları köşe yazıları ve yorumlarıyla dergiye renk katmaktadırlar. 

 1. EGİAD Aylık Bülten

Tüm üyelere yönelik olarak her ayın ilk Pazartesi günü e-bülten olarak yayınlanır. EGİAD’ın geçen bir ay boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin özet bilgiler yer alır. Başkanın sunuş yazısı ile gönderilen bültende ayrıca EGİAD’da yaklaşan etkinliklerle ilgili duyurulara yer verilir.

Reklam Tarifesi

Ön Kapak İçi 2.400TL

Ön Kapak İçi Karşısı 2.400TL

Arka Kapak 3.500TL

Arka Kapak İçi 2.000TL

Arka Kapak İçi Karşısı 2.000TL

İç Tam Sayfa 1.200TL

(Fiyatlara KDV Dahil Değildir)

Ölçü: 21x28cm (0,5cm taşırmalı)

Çözünürlük: 300dpi 

 Özel Şartlar

 • Derneğimiz üyelerine yukarıdaki ücretler üzerinden %25 üye indirimi uygulanır.
 • 4 Sayı için reklam veren kuruluşlara toplam bedel üzerinden ayrıca %20 indirim uygulanır.

 

EGİAD Melekleri Yatırım Ağı Ege Genç İş İnsanları Derneği tarafından kurulmuş bir girişimci destek sistemidir. Belirlenen kriterlere uygun iş ve girişim fikirleri iş planlarına dönüştürülmek koşuluyla sistem içinde yer alan potansiyel yatırımcıların görüşüne sunulmaktadır.

EGİAD Melekleri Yatırım Ağı, İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye’deki melek yatırımcı ve risk sermayesi grupları ile ağ ilişkisi içinde olacağından girişimcilere çok geniş bir ekosistemden yararlanma fırsatı sunmaktadır. EGİAD üyelerinin sahip oldukları iş kültürü, deneyim ve birikim sayesinde girişimci adayları ilgilenen yatırımcılarla eşleştikleri takdirde projelerine finansman imkanı bulabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için: www.egiadmelekleri.org