30 Mayıs 2024 Perşembe

Etik İlke ve Kurallar

EGİAD Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısıdır. Temel olarak söz konusu Sözleşmenin ilkelerini benimsemiştir. Ayrıca STK olarak uzun yıllar önce Tüzüğü’ne EGİAD üyelerinin uymakla yükümlü oldukları iş ahlakı ilkeleri eklenmiştir. Bu ilkelerin tüzükte yer almasının temel amacı EGİAD üyelerinin aşağıdaki konularda ortak bir paydada buluşmasını sağlayacak kuralları belirlemektir:

1)Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak,

2)İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,

3)İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek,

4)İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek

(EGİAD ÜYELERİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞ AHLAKI İLKELERİ için Bkz. EGİAD Tüzüğü Md.45)

EGİAD bu ilkelerin yanısıra Yönetim Kurullarına ve diğer organlara faaliyetlerinde rehber olacak temel politikaları belirlemiştir. Bunlar:

 • Eşitlik

Cinsiyet, din, dil, ırk, mezhep farklılığı gözetmeden her üyeye eşit davranır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele ilkesini benimseyen EGİAD, çeşitli görevlere atanma, aday olma, seçme ve seçilme haklarının kullanılmasında cinsiyet ayrımcılığı yapmaz ve yapılmasına izin vermez.

 • Siyasete eşit yaklaşım

EGİAD her siyasi partiye eşit mesafededir. Görüşlerini ve kurumsal kimliğini herhangi bir siyasi ve politik yaklaşıma dayandırmaktan veya malzeme yapmaktan kaçınır.

 • Dürüstlük ve Şeffaflık

Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Çalışanları tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Tüm iletişim kanallarını kullanırken şeffaf ve dürüst bilgi verir.

 • Gönüllü, Çoğulcu Katılımcılık

EGİAD tüm faaliyetlerini Yönetim Kurulu üyeleri, Komisyon üyeleri başta olmak üzere tüm üyelerinin katılımı ve desteği ile yürütür. Çoğulcu ve demokratik bir ortamda alınan kararlar ile yürütülen Dernek faaliyetleri gönüllülük esasıyla gerçekleştirilir.

Komisyonlar ve Yönetim Kurulu etkileşim halinde birlikte çalışırlar.

Yönetim Kurulu sadece asil üyelerle değil, yedek üyelerin de katılımıyla toplanır. Her Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluk alanı ve görevi belirlenmiştir.

Ayrıca sadece iç paydaşları olan üyelerle değil dış paydaşları ile de iletişim, etkileşim ve işbirliği ile çalışır.

 

 • Üye Odaklı Yaklaşım

EGİAD, Tüzüğü çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetleri üyelerinin yararına olacak şekilde, üye memnuniyet ve beklentilerini karşılama hedefiyle oluşturur.

 • Amaç ve misyona bağlılık

Yönetim Kurulu, Çalışanları ve Üyeleri, derneğin amaçlarına, vizyon ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve EGİAD’ın kurumsal hedefleri doğrultusunda hareket ederler.

 • Çıkar çatışmasından kaçınma

Çıkar çatışması; yönetim kurulu, yöneticiler, diğer çalışanlar ve üyelerin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.

Herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendini uzak tutar. Bu kapsamda olmak üzere; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile Dernek çalışanlarının kendilerine, eşlerine, üçüncü dereceye kadar olan kan ve ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları ile evlatlıklarına, ayrıca tüm bu kişilerin sermayesinde çoğunluk sahibi oldukları ve / veya yönetimine katıldıkları ya da danışmanlık yaptıkları şirketler ve kurumlara Dernek taşınmazlarının satışı yapılamaz.

Bu kişilerin Dernek taşınmazlarını satın alma teklifleri geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği gibi,  Dernek taşınmazlarının açık artırmalarına da kabul edilmezler. Aynı şekilde; Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve Dernek çalışanları ile bu kişilerin birinci dereceden kan ve sıhri hısımlarının sermayesini ve yönetimini kontrol ettiği şirketlerden herhangi bir şekilde satın alma yapılmaz.

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Bknz: Tüzük Mad.13

 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

EGİAD üyeleri, gönüllü veya profesyonel çalışanlar;  görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar. Akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

EGİAD çalışanları, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar.

 • Dernek kaynaklarının kullanımı

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, Çalışanlar ve Dernek Üyeleri, Dernek’e ait bina ve taşıtlar ile diğer kaynaklarını amaç ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar. Bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

 • Savurganlıktan kaçınma

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışanları, Derneğe ait kaynakların kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır. Mesai süresini, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır.

 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

Yönetim Kurulu Üyeleri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak Derneği bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez.

 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

Yönetim Kurulu, üyeleri ve kamuoyunun bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. İlgili kanunların izin verdiği çerçevede, Derneğin faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunar. Dernek hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat eder.

 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

Yönetim Kurulu ve Yöneticiler, Dernek hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar. Derneğin amaç ve politikalarına ve menfaatlerine uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. Çalışanların hukuka aykırı ya da usulsüz işlemler yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, çalışanların karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla çalışanlara örnek olmayı kapsar.